Kampreglement

 

01 Er mag alleen op de u toegewezen plaats(en) worden gekampeerd.
02  Op het kampeerterrein is geen drinkwater, of (om)-waswater aanwezig. U dient dus zelf voor uw watervoorraad te zorgen.
03  Hakken in en/of beschadiging van bomen en struiken is te strengste verboden, constatering hiervan heeft verwijdering van het terrein tot gevolg.
04 Grondvuren zijn ten strengste verboden.
05  

 

Koken op tafelvuren is alleen toegestaan als er een stookvergunning is verleend, deze vergunning kan te allen tijde worden ingetrokken, dit ter beoordeling van de beheerder. Tafelvuren mogen alleen gemaakt worden binnen de kampvuurcirkels. Gasflessen dienen in verband met brandgevaar niet open en bloot op het terrein aanwezig te zijn
06   Kampvuur mag alleen in de daartoe aangelegde kuilen gestookt worden, dit is alleen toegestaan als er een stookvergunning is verleend, deze vergunning kan te allen tijde worden ingetrokken, dit ter beoordeling van de beheerder.
07  Indien er open vuur is dient er altijd een goedgekeurde brandblusser aanwezig te zijn met een minimale inhoud van 10kg.
08 Afval dient door de groepen te worden meegenomen.
09  Het kamp- en het omliggende terrein dient opgeruimd en in gave toestand achtergelaten te worden.
10 Pionierhout is niet aanwezig; indien nodig zelf meenemen.
11   Het graven van latrine’s is verboden, men dient gebruik te maken van een zelfmeegenomen(chemisch)toilet. De chemicaliën mogen vanzelfsprekend niet in de natuur worden achtergelaten.
12  Van het losliggende hout mag gesprokkeld worden, echter uitsluitend op het terrein van de Rendierhoeve.
13   De omliggende bossen mogen niet gebruikt worden voor het uitzetten van spelen, U mag hier enkel de paden betreden voor wandelingen volgens de voorschriften van Brabants Landschap.
14   Het betreden van het aangrenzende perceel (langs kampeerterrein 8/9) is ten strengste verboden. Klachten of constatering hiervan heeft directe verwijdering tot gevolg.
15  Motorvoertuigen en caravans zijn in het bos niet toegestaan brommers alleen met de motor af. Uitzondering, het voertuig van de beheerder.
16   De beheerder of een door hem aangewezen vervanger, is ten alle tijden gerechtigd het kampterrein te betreden en te controleren. Functionarissen van Brabants Landschap hebben eveneens dit recht.
17   Aan de in punt 16 bedoelde personen dient op aanvraag deze kampeervergunning getoond te worden, deze dient ten alle tijden op het kampterrein aanwezig te zijn.
18  

 

Indien er schade aan de terreinen is opgetreden of er is geconstateerd dat een van bovenstaande regels niet naar behoren is uitgevoerd kan dit tot directe verwijdering van het terrein en/of een weigering van een eventuele volgende kampeer aanvraag tot gevolg hebben.
19 Alle onder punt 16 genoemde personen hebben het recht om punt 18 uit te voeren.
20 Voor meer informatie mail naar Rendierhoeve